Statistika

Kao i svaku drugu medicinsku ustanovu, rad naše klinike kontrolišu odgovarajuće institucije. Otvaranje bolnice nakon prolaska potrebnih provera o posedovanju odgovarajućih prostorija, profesionalno obučenog osoblja, potrebne opreme, organizacije medicinske pomoći, odobreno je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije (br. rešenja: 511-01-00016/2007-02). Rad bolnice kontrolišu sanitarna inspekcija, inspekcija Ministarstva zdravlja, inspekcija rada, inspekcija za lekove i medicinska sredstva, kao i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. Statistički podaci redovno se daju Zavodu za javno zdravlje. Bolnica sarađuje sa Centrom za urgentnu medicinu, Službom sanitetskog prevoza, laboratorijama, klinikama, servisnim službama za medicinske aparate, agencijom za obezbeđenje, prevodiocima, turističkim agencijama, hotelima. Pacijentima se pružaju sledeće usluge: konsultacije s lekarima, dijagnostika, lečenje bolesti zavisnosti, psihijatrija, rehabilitacija i psihološka podrška.

U periodu od 2007. do 2010. godine 874 ljudi obratilo se za pomoć našoj klinici.

Nozološka struktura izgleda ovako:

 

  • NARKOMANIJA - Zavisnost od psihoaktivnih suptanci (F11-F19): 496
  • ALKOHOLIZAM  (F10): 246
  • KOCKANJE (F63): 52
  • PSIHIČKA RASTROJSTVA (F30-F39; F50-59; F60-69): 40

 

struktura prolecenih

 Struktura pacijenata prema polu:

  • muškarci:  678 (78%)
  • žene: 196 (22%)

Struktura pacijenata prema uzrastu

18-24 godine:  236 (40%)
24-35 godina: 348 (27%)
 35-45 godina: 184 (21%)
45-65 godina: 106 (12%)

 

 

 

 

 

Pacijenti su bili iz sledećih zemalja:  

 

 

 

Srbija Hrvatska  Slovenija   Crna Gora  BiH   Makedonija  Austrija    druge zemlje 
   506   94  77   54  50    34 32 27      

Pacijentima su predlagani različiti medicinski programi: pun tretman, detoksikacija, psihokorekcija, detoksikacija s farmakološkom blokadom naltreksona ili disulfirama, psihološka podrška tokom 3-6-9-12 meseci, rehabilitacioni programi tokom 3-6-9-12 meseci.

pun tretman                                   234

psihokorekcija                                 56

detoksikacija                                   58

detoksikacija + naltrekson              112

detoksikacija + kontrole                  36

 

Rezultati lečenja

Katamnestičko praćenje (dobijanje informacija o stanju pacijenta tokom dugog vremenskog  perioda) je obavezan deo programa punog tretmana lečenja. Pacijentu se tokom godine zakazuju redovne kontrole, plus mogućnost da se uvek javi u slučaju potrebe ili u slučaju da se promeni stanje pacijenta. Svaka kontrola podrazumeva testiranje na nekoliko vrsta narkotika, razgovor sa pacijentom i njegovom porodicom, procenu psihofizičkog stanja pacijenta, korekciju terapije, mere protiv recidiva. Posle kontrole informacija o stanju pacijenta (anketa + preporuke lekara) odlažu se u istoriju bolesti, podaci se unose u statističku bazu. U slučaju da pacijent ne može da dodje na kliniku na kontrolu, informaciju o stanju pacijenta dobijamo putem elektronske pošte ili putem telefonskog razgovora sa pacijentom i njegovim bliskim rođacima. Po isteku kalendarske godine radi se analiza podataka.  

 Rezultati lečenja zavisnosti od narkotika

vreme učestvovanja u programu

broj pacijenata

procenat

3 meseca

39

16

6 meseci

32

14

9 meseci

56

24

12 meseci

107

46

 ukupno

234

100

vreme učestvovanja u programu narko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterijum uspešnog završetka lečenja je učestvovanje pacijenta u programu lečenja koje traje 12 meseci i uključuje redovne kontrole, testiranja, mere usmerene protiv recidiva. Program je uspešno završilo 86% pacijenata.

 

Rezultati lečenja zavisnosti od alkohola

vreme učestvovanja u programu

broj pacijenata

procenat

3 meseca

25

10

6 meseci

28

11

9 meseci

59

24

12 meseci

134

55

 ukupno

246

100

 vreme učestvovanja u programu alko

Po završetku dvanaestomesečnog katamnestičkog perioda praćenja, procenat pacijenata koji su se uzdržavali od alkohola je iznosio 92%.